دبیرخانه دائمی طرح دانش آموزی «با کیمیا»

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514 / info@bakimia.ir

جوایز کارتهای صدآفرین کیمیا

باکیمیا-جوایز کارت امتیاز صدآفرین کیمیا

دانش آموز عزیز سلام

 برای اطلاع از چگونگی ثبت نام و دریافت جوایز خود می بایست ابتدا شرایط دریافت جوایز را به دقت مطالعه کنید و موارد خواسته شده را انجام دهید تا بتوانید جایزه کارت امتیاز را دریافت کنید. 

** شرایط دریافت جوایز (کلیک کنید) **

نمونه کارت های صدآفرین کیمیا ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ امتیازی

باکیمیا-نمونه کارت امتیاز

** برای دیدن جوایز بر روی  امتیازهای زیر کلیک کنید **

۵۰ - امتیاز

باکیمیا-کتاب کیمیا

جایزه ۵۰ – امتیاز

کتاب کیمیا

۱۰۰ - امتیاز
۱۵۰ - امتیاز
۲۰۰ - امتیاز
۲۵۰ - امتیاز
۳۰۰ - امتیاز
۳۵۰ - امتیاز
۴۰۰ - امتیاز
۴۵۰ - امتیاز
۵۰۰ - امتیاز
۵۵۰ - امتیاز
۶۰۰ - امتیاز
۶۵۰ - امتیاز
۷۰۰ - امتیاز
۷۵۰ - امتیاز
۸۰۰ - امتیاز
۸۵۰ - امتیاز
۹۰۰ - امتیاز
۹۵۰ - امتیاز
۱۰۰۰ - امتیاز
۱۵۰۰ - امتیاز
۲۰۰۰ - امتیاز
۲۵۰۰ - امتیاز
۳۰۰۰ - امتیاز
۳۵۰۰ - امتیاز
۴۰۰۰ - امتیاز
۴۵۰۰ - امتیاز
۵۰۰۰ - امتیاز