دبیرخانه دائمی طرح دانش آموزی «با کیمیا»

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514 / info@bakimia.ir

مسابقه عکس با کیمیا

مطابق با جدول زمانبندی برنامه های « طرح آموزشی، ترویجی با کیمیا » مسابقه عکس با کیمیا در زمان تعیین شده فراخوان خود را منتشر می کند. لذا در زمان مقرر توسط دبیرخانه دائمی کودک و انرژی اطلاع رسانی خواهد شد.