دبیرخانه دائمی طرح دانش آموزی «با کیمیا»

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514 / info@bakimia.ir

مسابقه طراحی و نقاشی با کیمیا

این مسابقه با موضوعات مرتبط با انرژی و سوخت نحوه استفاده صحیح، مدیریت مصرف، حفظ محیط زیست و … برگزار می شود و طبق جدول زمانبندی طرح ترویجی، آموزشی باکیمیا توسط « دبیرخانه دائمی با کیمیا » اطلاع رسان خواهد شد.