دبیرخانه دائمی طرح دانش آموزی «با کیمیا»

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514 / info@bakimia.ir

دفاتر رابط خانه و مدرسه با کیمیا

دفاتر رابط خانه و مدرسه با کیمیا ( شامل پیام های آموزشی و ترویجی ) در ابتدای هر سال تحصیلی به صورت رایگان در مدارس ابتدایی توزیع می گردد.