دبیرخانه دائمی طرح دانش آموزی «با کیمیا»

تلفن دفتر روابط عمومی تهران: 66515514 / info@bakimia.ir

باشگاه مجازی با کیمیا

دانش آموزان با عضویت در بخش ثبت نام سایت با کیمیا و دریافت کارت عضویت به عنوان عضو رسمی باشگاه مجازی با کیمیا شناخته می شوند.

« باشگاه مجازی با کیمیا » با هدف یکپارچه سازی  اعضاء و تشکیل یک نهاد پویای دانش آموزی در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت طراحی و راه اندازی شده است.

باشگاه مجازی با کیمیا با ارائه مطالب متنوع آموزشی و ترویجی در قالبهای متنوع سمعی و بصری اطلاعات خود را به دانش آموزان منتقل نموده تا دانش آموزان نیز این آموزه ها و اطلاعات را به دیگر دوستان و همسالان خود منتقل نمایند.